Contrau totes les unitats
  ContrauGUIA D'APRENENTATGE
  Breu descripció del nivell
  Objectius
  Coneixements previs
  Estructura i continguts
  Materials
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 1. SÍL·LABA , DIFTONGS I HIAT
  Guia del mòdul
  La síl·laba
  Separació de síl·labes
  Diftongs
  Triftongs
  El hiat
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 2. L'ACCENTUACIÓ
  Guia del mòdul
  L'accent prosòdic
  L'accent gràfic
  El tipus d'accent i les vocals
  Regles d'accentuació de les paraules polisíl·labes
  La doble accentuació de la e
  L'accent i els mots compostos
  Divergències en la síl·laba tònica entre valencià i castellà
  L'accent diacrític
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 3. LA DIÈRESI
  Guia del mòdul
  Regla general
  L'estalvi de la dièresi
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 4. L'ARTICLE
  Guia del mòdul
  Introducció
  L'article
  Definició i classes. Regles d'apostrofació
  Usos de l'article
  El "lo" neutre
  Funció abstractiva o generalitzadora
  Funció intensiva o quantitativa
  Modismes i frases fetes
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 5. ELS POSSESSIUS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Els possessius àtons
  Els possessius tònics
  Abús dels possessius
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 6. LES GRAFIES B i V
  Guia del mòdul
  Regles generals d'escriptura
  Contrast valencià-castellà en l'escriptura de determinats mots
  Doblets lèxics B/V:
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 7. LES PREPOSICIONS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Classificació de les preposicions
  Les preposicions a / en
  Usos espacials
  Usos temporals i A davant de complement directe
  Confusió entre en i amb
  Les preposicions per / per a
  Les preposicions compostes
  Canvi i caiguda de preposicions àtones
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 8. LES GRAFIES P/B, T/D, C/G
  Guia del mòdul
  Regles generals d'escriptura
  Remarques
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 9. ELS RELATIUS I ELS INTERROGATIUS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Els relatius
  Formes i usos dels relatius
  Els interrogatius
  Classificació dels interrogatius
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 10. LES GRAFIES M-N-NY-MP
  Guia del mòdul
  Les grafies M- MP- N- NY
  L'oposició m /n :
  El digraf ny
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 11. LES GRAFIES S-SS-C-Ç-Z-TZ
  Guia del mòdul
  La essa sonora : s , z , tz
  Els compostos de -fons- ,- dins- , -trans-
  Paraules que de vegades es pronuncien malament
  Paraules amb essa sonora que en singular no duen essa final
  El sufix -essa
  La essa sorda : SS, S, C,Ç
  Paraules que de vegades es pronuncien malament
  Ortografia de la s en compostos i derivats : ss
  La essa sorda darrere dels prefixos
  La grafia sc :
  Observacions sobre les grafies c, ç :
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 12. ELS NUMERALS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Numerals cardinals
  Numerals ordinals
  Numerals partitius
  Numerals multiplicatius
  Numerals col·lectius
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 13. LES GRAFIES L, LL, L·L, TL,TLL
  Guia del mòdul
  Els sons laterals
  La l inicial
  Ortografia de la l·l (ela geminada )
  Paraules amb tl o tll
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 14. LES GRAFIES G, J, TG, TJ
  Guia del mòdul
  Les grafies g /j
  Les grafies tg / tj
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 15. EL NOM I L'ADJECTIU
  Guia del mòdul
  Introducció
  El gènere
  Gènere dels substantius
  Canvis de gènere
  Substantius amb doble gènere
  Mots variables i invariables quant al gènere
  Mots variables quant al gènere
  Modificacions ortogràfiques i fonètiques
  Altres modificacions de gènere
  Mots invariables quant al gènere
  El gènere i les professions
  El nombre
  La formació del plural
  Afegint -s
  Canvi de la vocal -a per -es
  Alguns mots acabats en vocal tònica
  Noms plans acabats en -e
  Noms acabats en -ç, -x, -ix i -tx
  Els mots aguts acabats en -s
  Els mots masculins acabats en -sc, -st, -xt i -ig
  Substantius invariables quant al nombre
  Substantius defectius quant al nombre
  Annexos
  Annex 1. Substantius: divergències de gènere respecte del castellà
  Annex 2. Adjectius: divergències de gènere respecte del castellà
  Annex 3. Divergències de nombre respecte del castellà
  Activitats
  Resum
  Substantius i adjectius: formació del plural
  Substantius i adjectius: formació del gènere
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 16. LES GRAFIES X / IX / TX / IG
  Guia del mòdul
  La grafia x
  La grafia x amb el so [S] de baixar
  La grafia x amb el so [tS] de cotxe
  La grafia x amb el so [ kS] de taxi
  La grafia x amb el so [gz] examen
  Les grafies tx / ig
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 17. EL GUIONET
  Guia del mòdul
  Mots que s'escriuen amb guionet
  Mots que s'escriuen sense guionet
  Compostos que s'escriuen separats
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 18. DOBLETS LÈXICS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Els doblets lingüístics
  Recull de doblets lingüístics
  Activitats
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 19. LA GRAFIA H
  Guia del mòdul
  La H
  Homònims
  En valencià amb H i en castellà sense H
  En valencià sense H i en castellà amb H
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 20.LES GRAFIES R / RR
  Guia del mòdul
  La RR
  La erra múltiple en compostos i derivats
  Remarques sobre la pronúncia de les erres
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 21. ELS INDEFINITS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Els quantificadors nominals indefinits
  Els pronoms indefinits
  Falsos indefinits
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 22. ELS DÍCTICS
  Guia del mòdul
  Els díctics
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 23. LES CONJUNCIONS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Classificació de les conjuncions
  Les conjuncions de coordinació
  Les conjuncions de subordinació
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 24. ELS VERBS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Els modes i els temps verbals
  L'indicatiu
  Present d'indicatiu
  L'imperfet d'indicatiu
  El passat perifràstic i el passat simple
  El subjuntiu
  L'imperatiu
  Les formes no personals del verb
  Infinitiu
  Gerundi
  El participi
  Les perífrasis verbals
  Perífrasis d'obligació
  Perífrasis de probabilitat
  Perífrasis d'imminència
  Perífrasis poc genuïnes
  Verbs pronominals i no pronominals
  Verbs transitius i intransitius
  Els verbs ser i estar
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 25. ELS PRONOMS PERSONALS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Els pronoms forts
  Els pronoms febles: aspectes formals
  Els pronoms febles: funcions sintàctiques
  Les funcions de complement directe (CD) i complement indirecte (CI)
  Les funcions de subjecte indefinit, complement predicatiu i atribut
  Les funcions de complement de règim verbal (CRV), complement del nom (CN) i complement de l'adjectiu (CAdj)
  El complement circumstancial (CC)
  Remarques sobre la sintaxi dels pronoms febles
  El verb "haver-hi"
  Verbs de moviment i percepció sensorial
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 26. ELS QUANTITATIUS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Funcions i formes dels quantitatius
  Algunes particularitats
  Quantitatius comparatius
  Locucions quantitatives
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 27. ELS ADVERBIS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Classificació formal dels adverbis
  Classificació funcional dels adverbis
  Adverbis de manera
  Adverbis de lloc
  Adverbis de temps
  Adverbis de quantitat
  Adverbis d'afirmació, negació i dubte
  Els adverbis textuals
  Paronímia* i lexicalització de locucions adverbials
  Locucions adverbials
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauMòdul 28. LOCUCIONS, FRASES FETES I REFRANYS
  Guia del mòdul
  Introducció
  Locucions
  Frases fetes
  En castellà dar, en valencià fer
  Frases en castellà amb estar
  Toquem ferro o toquem fusta? Expressions d' origen castellà
  Refranys
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauDICTATS
  Instruccions dels dictats
  Dictats C1 - UPV
  Dictats C1 - UJI
  ContrauCOMPRENSIONS LECTORES
  Comprensió lectora 1
  Comprensió lectora 2
  Comprensió lectora 3
  Comprensió lectora 4
  Comprensió lectora 5
  Comprensió lectora 6
  Claus de les comprensions lectores
  ContrauRECURSOS EN LÍNIA
  Diccionaris en línia
  Gramàtiques en línia
  Politraductor
  Termcat