Contrau totes les unitats
  ContrauGUIA D'APRENENTATGE
  BREU DESCRIPCIÓ DEL NIVELL
  OBJECTIUS
  CONEIXEMENTS PREVIS
  ESTRUCTURA
  CONTINGUTS
  MATERIALS
  AVALUACIÓ
  BIBLIOGRAFIA
  Manuals, gramàtiques i exercicis autocorrectius
  Diccionaris
  Traductors automàtics
  ContrauUNITAT 1. EL SUBSTANTIU I ADJECTIU: GÈNERE I NOMBRE
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  El substantiu
  El substantiu: gènere
  Paraules amb doble gènere i significat diferent
  Paraules amb doble gènere i significat similar
  Usos contrastius quant al gènere amb el castellà
  Altres observacions sobre el gènere d'alguns substantius
  El gènere i les professions
  L'ús igualitari de la llengua
  El substantiu: nombre
  Substantius invariables quant al nombre
  Substantius defectius quant al nombre
  Flexió del nombre en els antropònims
  Plural de paraules formades amb dos elements
  Divergències de nombre respecte al castellà: paraules i locucions
  L'adjectiu: gènere i nombre
  Altres adjectius que poden presentar dubtes quant al gènere
  Confusions freqüents en l'ús d'alguns adjectius
  Col·locació de l'adjectiu
  Concordança entre el nom i l'adjectiu
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 2. L'ARTICLE DEFINIT
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Introducció
  L'article personal
  L'article masculí arcaic lo
  L'article salat
  L'apostrofació
  Les contraccions
  Signes, sigles i altres casos
  Casos especials d'apostrofació
  El lo neutre
  Presència i absència de l'article
  Expressions
  Abús de l'article en expressions numèriques
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 3. ELS POSSESSIUS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Introducció
  Els possessius tònics
  Llur i llurs
  Les formes meua, teua, seua i meva, teva, seva
  Col·locació de les formes tòniques dels possessius
  Els possessius àtons
  Abús dels possessius
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 4. ELS DÍCTICS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Els demostratius, pronoms neutres i adverbis de lloc: formes i graus díctics
  Funcions dels demostratius
  Col·locació dels demostratius en relació al nom
  Abús dels demostratius i dels pronoms neutres
  Els díctics anafòrics i catafòrics
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 5. ELS NUMERALS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Definició, funció i classificació
  Els cardinals
  Remarques
  Els ordinals
  Remarques
  Els partitius (o fraccionaris)
  Els multiplicatius (o múltiples)
  Els col·lectius
  Escriptura dels numerals en xifra o en lletres
  Expressions amb numerals en sentit figurat
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 6. ELS QUANTITATIUS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Definició, funció i classificació
  Remarques
  Locucions quantitatives
  Unitats de mesura tradicional
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 7. ELS INDEFINITS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Definició, funció i classificació
  Remarques
  Mateix
  Cap, res (i gens)
  Cap
  Res
  Tot
  Algú, ningú, u, cadascú / cada u i algun, ningun, un, cadascun / cada un
  Altre, altra, altres
  Cada
  Cert, certa, certs, certes
  Tal
  Mant, altri, qualque, hom, quelcom i sengles
  Falsos indefinits
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 8. LES PREPOSICIONS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Introducció
  Classificació de les preposicions
  Remarques
  Les preposicions incolores
  A, en, de i per davant d'expressions espacials i temporals
  Les construccions en + infinitiu i al + infinitiu
  A davant de CD i altres usos d'aquesta preposició
  La preposició a davant de CD
  Altres usos de la preposició a
  La preposició amb
  Remarques
  L'estructura verb + amb (*acabar amb, *comptar amb, *poder amb i *fer-se amb
  La preposició de
  La preposició de davant d'infinitiu
  Canvi i caiguda de les preposicions incolores (simples i àtones)
  Les preposicions per i per a
  Les preposicions compostes: com/com a, fins/fins a, cap/cap a
  Les preposicions com i com a
  Les preposicions fins i fins a
  Remarques
  Les preposicions cap i cap a
  Ús de sota i davall
  Les preposicions vers, envers, devers, ultra, via i la locució prepositiva a despit de
  Contactes entre diverses preposicions i coordinació d'elements
  Resum dels usos preposicionals que contrasten amb el castellà
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 9. RELATIUS, INTERROGATIUS I EXCLAMATIUS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Els relatius
  Oracions de relatiu
  Formes i funcions dels relatius
  Usos redundants dels pronoms febles en les oracions de relatiu
  Estructures impròpies del valencià
  Els interrogatius
  Formes i funcions dels interrogatius
  Els exclamatius
  Formes i funcions dels exclamatius
  Altres remarques dels relatius, els interrogatius i els exclamatius
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 10. LES CONJUNCIONS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Introducció
  Classificació de les conjuncions
  Remarques
  Caiguda de la preposició davant la conjunció que
  Omissió incorrecta de la conjunció que
  Confusió entre per què, perquè i per a què
  Ús de doncs
  Ús incorrecte de *donat que i *degut a
  Conjuncions condicionals
  Conjuncions temporals
  Conjuncions adversatives
  Confusió entre sinó i si no
  Confusió entre mentre i mentre que
  Conjuncions i, o
  Les conjuncions arcaiques o molt formals jatsia, car i puix.
  Ús de la conjunció i entre cognoms
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 11. ELS ADVERBIS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Formes, funcions i classificació
  Classificació formal dels adverbis
  Classificació funcional dels adverbis
  Adverbis de manera
  Remarques dels adverbis de manera
  Locucions adverbials de manera
  Adverbis de lloc
  Altres remarques dels adverbis de lloc
  Locucions adverbials de lloc
  Adverbis de temps
  Remarques dels adverbis de temps
  Locucions adverbials de temps
  Adverbis de quantitat
  Remarques dels adverbis de quantitat
  Locucions adverbials de quantitat
  Adverbis d'afirmació, negació i dubte
  L'adverbi de negació no
  Usos optatius i obligatoris de l'adverbi no
  Valor expletiu de l'adverbi no
  La partícula pas
  Adverbis textuals
  Lexicalització de locucions adverbials
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 12. ELS PRONOMS PERSONALS: FORTS I FEBLES
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Definició i classificació
  Els pronoms personals forts
  El pronom reflexiu si
  Els pronoms de tercera persona referits a coses
  Les formes de cortesia
  Els pronoms personals febles: aspectes formals
  Caracterització general
  La posició dels pronoms febles i la variació contextual
  Recorda que...
  Els pronoms personals febles: aspectes funcionals
  Caracterització general
  Recorda que...
  Les funcions dels pronoms febles
  Remarques
  El pronom neutre ho
  Recorda que...
  El pronom adverbial en
  Recorda que...
  El pronom adverbial hi
  Recorda que...
  Altres remarques dels pronoms febles
  Substitució d'expressions redundants pel pronom en o hi
  Usos pleonàstics dels pronoms
  Abús del pronom reflexiu se
  Les combinacions de pronoms febles
  Recorda que...
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 13. ELS VERBS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  Els valors dels temps verbals
  Remarques
  Oracions de dubte i de temor
  Usos especials del futur i del subjuntiu
  Verbs defectius
  Formes no personals del verb
  Usos inadequats de l'infinitiu
  Usos inadequats del gerundi
  Propietat en l'ús dels règims verbals de verbs coordinats
  Verbs pronominals i no pronominals
  Verbs transitius i intransitius
  Morfologia verbal: casos excepcionals i usos en contextos formals
  Variants verbals dialectals
  Variants verbals funcionals o semàntiques
  Usos de ser, estar i haver-hi
  Les perífrasis verbals
  Perífrasis d'obligació
  Perífrasis de probabilitat
  Perífrasis d'imminència
  Altres perífrasis modals
  Perífrasis aspectuals
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia