Contrau totes les unitats
  ContrauGUIA D'APRENENTATGE
  BREU DESCRIPCIÓ DEL NIVELL
  OBJECTIUS
  CONEIXEMENTS PREVIS
  ESTRUCTURA
  CONTINGUTS
  MATERIALS
  AVALUACIÓ
  BIBLIOGRAFIA
  Manuals, gramàtiques i exercicis autocorrectius
  Diccionaris
  Recursos en línia
  ContrauUNITAT 1. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE LES VOCALS
  Guia del mòdul
  Seqüència d'aprenentatge
  Objectius
  Esquema de continguts
  PARAULES AMB DIFICULTAT VOCÀLICA O QUE CONTRASTEN AMB ALTRES LLENGÜES
  VOCALISME EN MOTS PATRIMONIALS I EN PSEUDODERIVATS (CULTISMES)
  PRONÚNCIA DE VOCALS ÀTONES EN COMPOSTOS I PRÉSTECS
  PRONÚNCIA DE LES VOCALS TÒNIQUES OBERTES
  PRONÚNCIA DE LA E TÒNICA
  PRONÚNCIA DE LA O TÒNICA
  Enllaços fònics
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 2. SIGNES GRÀFICS: ACCENTUACIÓ I DIÈRESI
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  L'ACCENTUACIÓ. CASOS PARTICULARS
  Divergències d'accentuació en relació al castellà en lèxic comú i termes científics
  Desplaçament accentual i divergències en toponímia i antroponímia
  Accentuació i cognoms
  Mots amb dues possibilitats d'accentuació
  Accentuació de compostos i préstecs
  L'ACCENTUACIÓ DE LA E TÒNICA I LES DIFERENTS PRONÚNCIES
  L'ACCENT DIACRÍTIC
  LA DIÈRESI
  Regla general
  Estalvi de la dièresi
  Ajudes a l'ús de la dièresi
  L'ús de la dièresi i els mots parònims
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 3. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE B, D, G, P, T, C (SONS OCLUSIUS). ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE B, V, F, W
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  ortografia i pronúncia de p, t, c, b, d, g a finals de mot
  ORTOGRAFIA DE P, T, C, B, D, G interior de síl·laba
  Remarques als sons oclusius (P, T, C, B, D, G)
  divergències ORTOGRÀFIQUES amb el castellà
  Adaptació de préstecs, topònims i antropònims que contenen sons oclusius (k, qu, q, c, g)
  LES GRAFIES OCLUSIVES P, T, C, B, D, G EN PARÒNIMS
  Ortografia de b, v, f
  Ortografia I PRONÚNCIA de la w
  DIVERGÈNCIES ORTOGRÀFIQUES B/V AMB EL CASTELLÀ
  Els pseudoderivats: B/V
  LES GRAFIES B/V EN PARÒNIMS
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 4. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE Z, TZ, S, TS, SS, C, Ç
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  Ortografia I PRONÚNCIA de Z, S, tz (sons sonors)
  Ortografia i pronúncia de s/ss (grafies sordes)
  Ús de s:
  Ús de ss:
  Remarques a l'ortografia i la pronúncia de z, s, tz, ss, ts, c, ç
  Remarques d'ortografia
  Remarques a l'estàndard oral formal
  Mots amb escriptura o pronúncia d'especial dificultat
  Estudi contrastiu amb ALTRES LLENGÜES
  GRAFIES ALVEOLARS EN PARÒNIMS
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 5. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE X, TX, IX, G, J, TG, TJ, IG
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  DISTRIBUCIÓ DE LES GRAFIES X, TX, IX, IG / G, J, TG, TJ
  Ortografia i pronúncia de x, TX, ix, ig / g, j, tG, tJ
  ESCRIPTURA DE MOTS AMB ESPECIAL DIFICULTAT ORTOGRÀFICA DE LES GRAFIES X, IX, TX, IG / G, J, TG, TJ
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE LA X NO PALATAL
  Estudi contrastiu amb el castellà
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 6. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE M, N, NY
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE M, N
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DEL DÍGRAF NY
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE GRUPS NASALS
  LA PRONÚNCIA ESTÀNDARD FORMAL DE M, N, NY
  ESTUDI CONTRASTIU AMB EL CASTELLÀ
  ORTOGRAFIA EN PARÒNIMS I EN SINÒNIMS PARCIALS
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 7. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE L, L·L, LL, TL, TLL
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE LA L
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE LA L·L GEMINADA
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE LL
  ESCRIPTURA DE L EN MOTS D'ESPECIAL DIFICULTAT ORTOGRÀFICA
  Estudi contrastiu de les laterals amb el castellà
  ORTOGRAFIA DE L, L·L, LL EN PARÒNIMS
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 8. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE R, RR. LA H
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE R, RR
  ORTOGRAFIA DE R, RR
  PRONÚNCIA DE R, RR EN L'ESTÀNDARD ORAL FORMAL
  ORTOGRAFIA DE R, RR EN PARAULES D'ESPECIAL COMPLEXITAT ORTOGRÀFICA
  USOS CONTRASTIUS DE R, RR AMB ALTRES LLENGÜES
  ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE LA H
  L'ORTOGRAFIA DE LA HAC
  LA PRONÚNCIA ESTÀNDARD DE LA HAC
  LA H. ESTUDI CONTRASTIU AMB EL CASTELLÀ
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 9. abreviacions. signes GRÀFICS. SIGNES DE PUNTUACIÓ. convencions tipogràfiques
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  Abreviacions: abreviatures d'abast local i internacional
  Apostrofació: l'article determinat i l'article personal en toponímia
  Ús i omissió de l'article
  Caiguda de l'article determinat en toponímia
  Ús de majúscules i minúscules en l'article
  Signes de puntuació
  La coma
  El punt
  El punt i coma
  Els dos punts
  Els punts suspensius i el mot etcètera
  La interrogació i l'exclamació
  Les cometes
  El guió llarg
  Els parèntesis
  Els claudàtors
  La barra inclinada
  Signes de puntuació i espais en blanc
  Signes de puntuació i tipus de lletra
  Tipografia
  Cursiva
  Negreta
  Redona
  Versaleta
  Majúscules i minúscules: majúscula amb funció distintiva
  CITACIONS BIBLIOGRÀFIQUES
  APÈNDIX: ABREVIATURES
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 10. LÈXIC: RELACIONS DE SINONÍMIA, ANTONÍMIA, HIPONÍMIA. PRECISIÓ SEMÀNTICA. PRÉSTECS I BARBARISMES. LOCUCIONS I FRASES FETES
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  LÈXIC. RELACIONS SEMÀNTIQUES ENTRE MOTS
  CREACIÓ DE LÈXIC PER PROCEDIMENTS SEMÀNTICS: POLISÈMIA I SINONÍMIA
  Creació de nou lèxic sinonímic
  PRECISIÓ LÈXICA: SINÒNIMS PARCIALS I FALSOS SINÒNIMS
  CREACIÓ DE MOTS I VARIACIÓ LINGÜÍSTICA
  interferències lèxiques: barbarismes i préstecs
  FRASEOLOGIA. LOCUCIONS I FRASES FETES
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia
  ContrauUNITAT 11. LÈXIC: FORMACIÓ DE MOTS. DERIVACIÓ, COMPOSICIÓ, SIGLACIÓ I ACRONÍMIA
  Guia del mòdul
  Objectius
  Esquema de continguts
  Seqüència d'aprenentatge
  FORMACIÓ DE MOTS
  PROCEDIMENTS MORFOSINTÀCTICS
  DERIVACIÓ PER SUFIXACIÓ
  Nominalització
  Adjectivació
  Verbalització: els infixos
  Adverbialització
  DERIVACIÓ PER PREFIXACIÓ
  Prefixos grecollatins amb significat no ple
  Prefixos grecollatins (amb significat ple)
  COMPOSICIÓ
  ORTOGRAFIA DELS MOTS COMPOSTOS I DERIVATS: ALTERACIONS ORTOGRÀFIQUES, GUIONET, E DE SUPORT I S LÍQUIDA
  Derivats i compostos: qüestions ortogràfiques i fonètiques
  Ús del guionet en compostos
  Escriptura de s líquida en compostos i prefixats
  Formació DE sigles, acrònims i símbols
  Sigles i acrònims
  Símbols
  Lèxic: morfologia: usos avançats: DOBLETS morfològics
  Activitats
  Resum
  Avaluació
  Bibliografia